J.D.F Assessoria Energetica & Cliensol Energy Serveis energetics per a empreses


SERVICIOS PARA EL AHORRO ENERGETICO
 

 

JDF - CLIENSOL

Serveis per a empreses

JDF Assessoria Energètica és una empresa fundada el 1987 amb la visió d'oferir una solució als mitjans i grans consumidors elèctrics que es troben desemparats davant la continua evolució i canvis que ha patit en les últimes dècades el panorama elèctric nacional.

Cliensol Energy es una empresa TIC fundada al 2010 amb la visió d'oferir solucions completes de gestio energetica a traves de les productes tecnologics.

El nostre compromís és treballar en equip per estudiar contínuament l'evolució del mercat elèctric, tant pel que fa a la legislació relativa a aquest, com a l'evolució de preus de mercat i noves tarifes o modalitats contractuals. És tan sols d'aquesta manera com podem oferir als nostres clients un servei personalitzat i sempre actualitzat a les modificacions que contínuament pateix el sector elèctric, amb l'objectiu final d'aconseguir que el cost anual es redueixi notablement.

Durant els gairebé 30 anys de vida de l'empresa el sector ha estat canviant contínuament, amb l'especial incidència de la liberalització del mercat elèctric a finals de la dècada dels 90 per als grans consumidors, i posteriorment ja entrats al segle XXI per a la resta de subministraments incloent els domèstics.

Tanmateix, el nostre servei ha anat evolucionant, oferint l'auditoria del contracte elèctric, el servei integral mitjançant el qual portem un control de tot el procés, des de la contractació amb la opció més avantatjosa per al perfil de cada subministrament, l'anàlisi de cada factura vetllant pel compliment de les condicions contractuals i la correcta aplicació de les lectures de consum, i realitzant també les reclamacions que puguin ser necessàries per assegurar que es compleixen les condicions signades en el contracte i la legislació vigent a cada moment.

 

El servei d'auditoria del contracte elèctric és el nostre servei estrella, integra tots els serveis que ofereix JDF Assessoria Energètica en un de sol, i ofereix als nostres clients la tranquil·litat de tenir un equip de tècnics degudament preparats que vetllen per tots els àmbits del seu contracte elèctric.

Contractant el servei d'auditoria del contracte elèctric ens preocuparem de que cada any signi un contracte amb les millors condicions possibles per al seu subministrament, realitzant una subhasta amb totes les comercialitzadores autoritzades de la seva zona.

Revisarem cada mes la factura elèctrica corresponent, contrastant les lectures aplicades per la companyia amb la lectura real obtinguda directament del seu comptador mitjançant telemesura.

Realitzarem si s'escau les reclamacions pertinents, tant a la companyia distribuïdora com a la comercialitzadora en cas de lectures mal aplicades o incompliment de les condicions contractuals, i si és necessari presentarem el cas davant la Direcció General d'Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya.

El mantindrem informat mitjançant informes mensuals de l'estat i evolució del seu subministrament elèctric, i els brindarem consells personalitzats sobre com reduir el cost sense rebaixar la qualitat del subministrament per diferents vies com per exemple la optimització de la potència contractada, la instal·lació d'una bateria de condensadors per eliminar la reactiva, o optimitzant el repartiment dels consums entre els corresponents períodes tarifaris en mesura del possible en funció del seu negoci.

 

La importància de portar una bona gestió de la potència contractada sempre ha sigut un punt clau sobre el que assessorar als nostres clients, doncs és habitual que els subministraments no tinguin contractada una potència realment adequada per al seu perfil de consum.

És molt habitual trobar-nos amb subministraments que tenen una potència sobredimensionada respecte a les seves necessitats reals. Tenir una potència sobredimensionada és causa directa de pagar un cost desproporcionat els mesos de l'any amb menys activitat, i és especialment negatiu per a subministraments amb un consum marcadament estacionari com poden ser hotels, càmpings i qualsevol negoci de temporada.

En aquests casos realitzem un estudi complert del consum de potència que ha tingut el seu subministrament en el darrer any, i utilitzant les lectures reals obtingudes del seu comptador realitzem projeccions tenint en compte aquest consum i diferents combinacions de potències per a cada període tarifari. D'aquesta manera podem extreure exactament les potències ideals per al seu subministrament, i sol·licitar les modificacions que siguin necessàries a la companyia comercialitzadora, o si s'escau, a la distribuïdora.

D'altra banda també és habitual trobar-nos amb subministraments que tenen una potència contractada inferior a la que necessiten. Aquest escenari és molt habitual en negocis que han anat creixent amb el temps, i han anat augmentant també el seu consum elèctric sense actualitzar el seu contracte elèctric. El problema que ens trobem a l'hora d'augmentar la potència és que cal pagar pels drets d'extensió, i en alguns casos, fins i tot assumir la construcció d'un centre de transformació.

Davant d'aquesta situació, l'equip tècnic de JDF Assessoria Energètica pot preparar per a vostè una projecció dels estalvis que es podrien aconseguir anualment amb l'ajust de les potències, contractant aquelles que s'adaptin perfectament al seu perfil de consum, i un anàlisi dels costos derivats de realitzar aquest canvi a l'alça. Amb aquestes dades a les mans podran decidir si la inversió i el temps d'amortització de la mateixa són interessants per al seu negoci, o si és preferible seguir tal i com estan

 

Sense entrar a explicar a nivell massa tècnic què és l'energia reactiva, i fent-t'ho de la manera més comprensible possible, indicar que per una mateixa potència demandada, l'energia reactiva fa augmentar l'intensitat que passa pels conductors elèctrics, escalfant-los i reduint per tant l'eficiència de la instal·lació. Per dir-ho d'una altra manera, quan més energia reactiva es produeix, més intensitat circula per la instal·lació per poder subministrar la mateixa potència. Així doncs, podem dir que l'energia reactiva limita la potència que pot suportar la nostra instal·lació.

A efectes de facturació cal tenir present que tot i que no sempre té un cost directe a la factura, el seu consum en excés sí que està penalitzat. A grans trets, quan l'energia reactiva consumida en un període tarifari supera la tercera part de l'energia activa del mateix període tarifari, s'incorreix ens penalitzacions en forma de recàrrecs per l'excés registrat.

Si vostè gaudeix del servei d'Auditoria Integral del contracte elèctric de JDF Assessoria Energètica, controlarem el consum d'energia reactiva periòdicament vigilant qualsevol irregularitat i avisant-los el més aviat possible dels problemes que puguin esdevenir en aquest apartat. Tanmateix, oferim solucions per evitar el consum excessiu d'energia reactiva com seria la instal·lació d'una bateria de condensadors amb regulació automàtica.

Si no gaudeixen del servei d'Auditoria Integral però volen identificar o solucionar problemes per consum de reactiva, no dubtin en contactar amb nosaltres, analitzarem el seu subministrament i li realitzarem una proposta que pugui ser del seu interès.